Wypożyczalnia sprzętu nurkowego

 

Sprzęt nurkowy 1 dzień
Wypożyczenie nabitej butli 12 l. (stalowa) 20 zł
Wypożyczenie nabitej butli 15 l. (stalowa) 30 zł
Mokry skafander (pianka) 30 zł
Automat (1,2 stopień+octopus+manometr) 20 zł
Jacket 20 zł
Balast + pas balastowy 10 zł
Latarka (bez baterii) 15 zł
Płetwy paskowe 10 zł
Płetwy kaloszowe 10 zł
Maska nurkowa 10 zł
Fajka 5 zł
Rękawice 5 zł
Kaptur 5 zł
Buty 5 zł
Głębokościomierz 15 zł
Kompas 10 zł
Komplet sprzętu (ABC, pianka, automat, jacket, butla, balast) 100 zł
Komplet sprzętu ( pianka, automat, jacket, butla) 60 zł
Komplet sprzętu (automat, jacket, butla) 50 zł

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzęt mogą wypożyczyć tylko osoby posiadające niezbędne uprawnienia nurkowe
 2. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu
 4. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do bezwzględnego jego przestrzegania.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej karty wypożyczenia sprzętu nurkowego
 6. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania.
  Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni.
 7. Obsługa wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

STAN TECHNICZNY SPRZĘTU

 1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie (również zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa), co Najemca stwierdza własnym podpisem
 2. Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym w zamówieniu zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.

OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Do obowiązków Najemcy należy:
  1. korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji,
  2. dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu,
  3. zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniami i kradzieżą,
  4. zwrot sprzętu w umówionym terminie, w stanie technicznym niepogorszonym
 2. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania lub do korzystania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 3. Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu będącego następstwem jakichkolwiek przyczyn.
 4. W przypadku utraty, zniszczenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany będzie do jego odtworzenia lub zwrotu jego równowartości.
 5. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu, koszty napraw obciążają Najemcę.
 6. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. W przypadku zniszczenia sprzętu przez Wypożyczającego zobowiązuje się on do pokrycia kosztów naprawy. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu.
 8. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić protokół zniszczenia sprzętu. Protokół zniszczenia sprzętu jest wypełniany przez pracownika obsługi wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt.
 9. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie, jeżeli termin zwrotu przedłuży się spowoduje to pobranie dodatkowej opłaty, wg cennika (każdy rozpoczęty dzień liczony będzie jako cały dzień).