Płetwonurek nitroksowy

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 0,14 MPa.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 14 lat
  • posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji
  • wykonanie 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
  • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.
Przebieg szkolenia
Wykłady (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny), w ciągu 2-ch dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 min. i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 0,14 MPa.
 
Kadra kursu:
  • Instruktor Nurkowania Nitroksowego KDP/CMAS (MN1)
  • Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 / 4.
Uprawnienia:
Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 0.14 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.
 
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1).
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.