Płetwonurek P2

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 16 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1), potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
  • posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
  • zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 15 m,
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
  • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.
Przebieg szkolenia
Wykłady (15 godz.) i zajęcia praktyczne (24 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 6 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić łącznie minimum 300 min i obejmować 10 nurkowań w wodach otwartych, w tym 7 nurkowań na głębokość 20 m, 1 nurkowanie na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m.
Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.
Kadra kursu:
  • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2).
  • Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 / 4.
Uprawnienia:
nurkować do głębokości 4 0 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).
 
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS** (P2).
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.